Főoldal

A rózsafüzér imádkozása

rozsafuz

Keresztvetéskor a jobb kezünkkel megérintjük
a. a homlokunkat, és azt mondjuk: ,,Az Atya”,
b. aztán a mellünket, és azt mondjuk: ,,a Fiú”,
c. majd a bal és a jobb vállunkat, ezekkel a szavakkal: ,,és a Szentlélek nevében. Amen.”

(A keresztvetés jelzi, hogy keresztények vagyunk, mert kifejezi az alapvetô katolikus titkokban való hitünket: tartalmazza a Szentháromság titkát, valamint a megtestesülés és megváltás titkát. A szavak arról szólnak, hogy egy Isten van három személyben, a kereszt jele pedig arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia meghalt értünk a kereszten.)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtôjében. És Jézus Krisztusban, az ô egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektôl, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élôket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezôknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Üdvözlégy, Mária! kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Óh Jézusom,bocsásd meg bűneinket,ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket,különösen azokat,akik legjobban rászorulnak irgalmadra.Amen

Az örvendetes olvasó titkai (hétfôn és csütörtökön):

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektôl fogantál. (Alázat)
2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)
3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)
4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)

A fájdalmas olvasó titkai (kedden és pénteken):

1. Aki érettünk vérrel verítékezett. (Bűnbánat)
2. Akit érettünk megostoroztak. (Tisztaság)
3. Akit érettünk tövissel koronáztak. (Bátorság)
4. Aki érettünk a keresztet hordozta. (Türelem)
5. Akit érettünk keresztre feszítettek. (Önmegtagadás)

A dicsőséges olvasó titkai (szerdán, szombaton és vasárnap):

1. Aki a halálból feltámadt. (Hit)
2. Aki a mennybe felment. (Remény)
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte. (Szeretet)
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. (Örök boldogság)
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. (Mária tisztelete)

A világosság titkai

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.

3. Aki meghírdette Isten országát.

4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Üdvözlégy, Királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyébôl. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.