Főoldal

GLOBALIZÁCIÓRÓL, KERESZTÉNY SZEMMEL.

Napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogy a gyarapodó üvegházhatásu gázok milyen módon befolyásolják a globális éghajlatot bolygónkon. A vitához szinte mindenki hozzászólt már, és ahhoz képest, amilyen hosszú és körülményes út vezet oda, hogy tudósok és újságírók a világ közvéleményének figyelmét a problémára irányítsák, ma már elég széles körben tudatosult, hogy éghajlatváltozástól kell tartani. Az is közismert, hogy ez nagyon súlyos következménnyekkel járhat,mégpedig nem csak ott, ahol a változás iránya eleve kedvezőtlen, hanem még ott is, ahol esetleg kedvező lenne.
Ma már mindenki tudja, hogy a bolygónkat mi emberek tettük tönkre. A következmények súlyosak, beláthatatlanok. A világ összes tudósa tudja és elismeri, hogy ma már megváltoztathatatlanok a következmények, melyek folyamatban vannak.
A tudomány állása szerint is végzetesek lehetnek a következmények,melyből hiába keresi az emberiség a kiutat.
VISSZAFORDÍTHATALAN,nincs kiút.
A tudósok véleménye szerint előreláthatólag a következő 30 évben súlyosbodik a helyzet és addig nem mérséklődhet, mert amit ma okozunk a Földön, annak a hatása kb. 30 év múlva ér el hozzánk. vagyis ha most azonnal mérsékelnénk az egész Földön a káros hatásokat, annak 30 év múlva mutatkozna meg a hatása.
Vagyis emberi erővel lehetetlen visszafordítani az eseményeket.
Ha dúrván beavatkozunk a mikroorganizmusok világába, ha megzavarjuk az óceánok élővilágát, ha elpusztítjuk a trópusok fajokban gazdag élővilágát.
Elpusztítjuk a természetet.
A teremtett világ nagyon szép, de meg kellet volna hagyni mindent a természetben, úgy ahogy Isten teremtette, úgy volt tökéletes. Az embernek teremtette Isten a világot, hogy boldog legyen. Minden ember boldogságra született.
A Teretéstörténetből tudjuk hogyan teremtette Isten a világot, és az embereket.Az Ószövetség,épúgy, mint az Újszövetség, történelmi vallás. Konkrét isteni kinyilatkoztatáson nyugszik, amelyet Isten meghatározott embereknek, meghatározott helyen és körülmények között adott.
Az Ószövetségi ember megtalálta benne sorsának magyarázatát, s választ kapott azokra a kérdésekre, amelyek mindenkiben felmerülnek a világra és az életre vonatkozóan.
Izrael igéretet kapott. Az ősszülők az ősevangélium igéretét kapták, Noé az újvilágrend igéretét.
Ábrahám pedig azt, hogy utódait Isten saját népül választja s belőle indul el a különleges áldás minden nép számára.
Ezt az igéretet Isten megújította Izsáknak és Jákobnak is. Az igéret kézzelfogható tartalama, az igéret földjének bírtoklása. Ábrahám meghívásában tehát benne volt az egész nép kiválasztása, mégpedig úgy, mint ingyenes adomány.
Az ígéreteket és kiválasztást a szövetségkötés erősítette meg. Ádámmal halgatagon köt szövetséget, Noéval és Ábrahámmal már kifejezetten.
Az egész néppel viszont Mózesen keresztül köti meg a szövetséget. De a szerződő felek nem egyenlők. A kezdeményező Isten, Ő adja az ígéreteket, a néptől viszont engedelmességet követel. Ő szabja meg a hűség feltételeit is az erkölcsi és az istentiszteleti törvényekkel.
Az ígéret, a kiválasztás, a szövetség és a törvény végig az egész Ószövetségben a reménynek és a kötelezettségnek a forása.
Krisztus megköti az Újszövetséget, amelyet a régi szövetségkötések csak részleteiben jelképeztek. A törvény, mint nevelő vezetett Krisztushoz, segített megőrizni az ígéreteket, amelyek Őbenne teljesedtek. A keresztény ember már nincs a régi törvény igája alatt, felszabadult alóla. De az erkölcsi és vallási tanítás továbbra is köti, mert Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem, hogy tökéletessé tegye.(Mt. 5,17)
Krisztus Újszövetsége új parancsot adott:szeressétek egymást!
Megadja az útmutatást, hogy hogyan kell élni ezen a Földön.
Azt mondja: új parancs.
Tehát megparancsolja, hogyan éljünk, hogy életünk legyen. Utat mutat. Azért jött el hozzánk Isten Fia, hogy életünk legyen. Az élethez megadta a parancsolatokat, és ezek betartása garancia az élethez. Minden élethez, mert ahhoz, hogy az embernek élete legyen, ahhoz a megfelelő környezetre van szüksége, melyet Isten megteremtett számára ebben a világban.
A termetett világba helyezte az élet feltételeit. A teremtett világban minden meg volt az élethez.

És most tegyünk egy nagy lépést. Ma az élet feltételei mennyire vannak biztosítva az ember számáre.
Tönkretette az emberiség a környezetét.
A Földet károsan befolyásolja az ember.
Üvegházhatás.
És itt meg is állhatunk!
Az ember, ha nem nyúlt volna bele a teremtés rendjébe, akkor természetes állapotában maradt volna minden, és életünk zavartalan lenne.
Az embert élni teremtették erre a Földre és nem teremteni!
Felül kelene bírálni cselekedeteinket.
Ha azokat a törvényeket, melyeket Isten adott az embernek, betartanánk, akkor itt paradicsombeli állapot lenne.
De most a jelen helyzetből a kiutat kellene megtalálni az emberiségnek.
Amint előzőleg már említettem a világ összes tudósai sem tudnak a tudomány mai állása szerint segíteni, mível visszafordíthatalan, amit az ember művelt a világgal.
Isten tud segíteni minden helyzetben, mert Ő mindenek Ura és Teremtője. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Nem azért teremtett bennünket hogy elpusztítson, hanem hogy életünk legyen, és mindent megadott az élethez.
Isten segíteni akar az emberiségen. Látnokokon keresztül megszólítja az embereket. Felszólít, hogy mit tegyünk, hogy életünk legyen.
El kell mondanom, rajtam keresztül is küld az Ég üzeneteket, és ehhez a témához is kapcsolódik üzenet.
Az Úr mondta:” írd le és kűld el Rómába a pápának!”
“Imádkozzanak! Egy ugyanazon napon az egész Földön, szentmisét mutassanak be a Föld megújulásáért! Könyörögjenek hozzám! Az imádság illata szálljon fel hozzám!
Meg akarok kegyelmezni! Azt akarom, hogy az embereknek életük legyen!”
(2007.01.01.elküdtem a pápának levélben)
Németh Katalin