Főoldal

ISTEN ÉLTESSEN MAGYARORSZÁG!

 

ISTEN ÉLTESSEN MAGYARORSZÁG!

 

ISTVÁN KIRÁLY SZENTTÉ AVATÁSA  – 1083 augusztus 20.

Augusztus 20. államalapító Szent István ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe. Augusztus 20. az egyik legrégebbi magyar ünnep.

Szent István király, diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nem egyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korának,, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot. István király, jelölte ki, biztosította a jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra – a török -mohamedán keleten, a görög – szláv a Balkánon, a latin – német nyugaton, és a pogány szláv északon – feszültséggel teli területén kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást melyet István király hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentőségű tény: trónra lépése előtt nem egészen fél századdal a magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették Nyugatot és a kereszténységet, egészen  az Augsburg melletti Lech- mezőig hatolva előre.

Az István király által alkotmányban, kiterjedésében, kultúrájában és történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztény Nyugat előretolt bástyája lett az előrenyomuló mongol és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben.

Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is. Szerzetes papokat hívott Bajorországból,, Csehországból, Itáliából, éspedig bencéseket, kiváltképpen a clunyi reform követőit,  Dél- Magyrországra pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait.  Szent Márton hegyén (Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai gyújtópontjai lettek a vallásos és kulturális életnek. Elrendelte a vasárnap megszentelését és minden tíz falu számára templom építését. saját költségén emelt  Esztergomban, palotája közelében egy gyönyörű székesegyházat, Veszprémben egy női kolostort,és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot. Más templomokat gazdagon megajándékozott, javaikat közvetlen védelem alá vette. Ami a keresztény vallással nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta.

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Esztergomban.

Ez egyenlő volt szuverén  királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A:  pápától kapott előjogra támaszkodva szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc püspökséget.

Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát.

Imre fiát, a rendkívüli erényes ifjút rendelte és készítette elő trónörökösévé. Még halála előtt megakarta vele osztani az uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodótársává koronázása előtt, 1031-ben egy vadászat alkalmával vadkan támadta meg és sebezte halálra. István másik gyermeke már korábban meghalt. Így nem maradt közvetlen örököse.

Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővérének fiát tette utódjává.. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg keresztény hitükben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsenge vetését. Közel hetven éves korában – a 11 században ritka magas korban – , 42 évi uralkodás után halt meg Mária mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt s akinek tiszteletére több templomot épített.

Halála előtt neki ajánlotta Magyarországot.

Azóta a nép szívében Szent István király népe védelmezőjévé, apostolává és Magyarország eszményévé magasztosodott föl.

Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte misztikus egységgé olvadt össze.

Ünnepe nemzeti ünnep lett.

 

Imádkozzunk: Szent István király segítsd a magyar népet!

Segítsd a magyar népet a megtérés és a fölemelkedés útján békében!

Mi Atyánk!

Aki a mennyekben vagy…..

 

Imádságos szeretettel,

Németh Katalin

Szeged, 2018.08.20.

www.nemethkatalin.hu